1. Ana Sayfa
  2. Anadolu Öncesi Türk Tarihi
  3. Türk Tarihi ve Türk Adının ve Anlamı Nedir?
Trendlerdeki Yazı

Türk Tarihi ve Türk Adının ve Anlamı Nedir?

Türk Milletinin tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. "Türk" kelimesi ilk çağlarından beri kullanılmaktaydı;

Türk tarihi
1

Türk tarihi  neredeyse insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. “Türk” kelimesi ilk çağlarından beri kullanılmaktaydı; belirli bir topluluğun yada kavimler birliğinin ismi olarak anılıyordu.
Türkler’in köklü ve çok zengin bir tarih ve kültüre sahip olması sebebiyle birçok bilim adamı “Türk” isminin nereden geldiği konusunda araştırmalar yapmış; bu araştırmalar sonucunda Türk adı ilk defa milattan önce 14. yüzyılda “Tik” veya “Tikler” ismiyle geçmeye başlamıştır. Diğer bir görüşe göre ise Türk adı milattan önce 14. yüzyıldan öncede var olduğudur. Bundan dolayı Türk tarihi insanlığın tarihi kadar eskidir. Bu gerçeği kavmi ve milli mitolojilerde; tarihi oluşumlarda açıklayan eski kaynaklarda görmek mümkündür.
Türk ırkının çok eski olması sebebiyle Türk adının nereden geldiği hakkında birçok iddia ve görüşler ortaya konulmuştur. Buna göre,

  Heredotos’un doğu kavimleri arasında bahsetmiş olduğu TARGİTAB‘lar.

  İskit toprakları civarında doğdukları söylenen TYRKAE‘ler

  Kutsal Kitap olan Tevrat’ta adı geçen Togarma‘lar.

  Eski Hint kaynaklarında karşılaşılan TURUKHA‘lar veya THRAK‘lar

  Eski Asya çivili yazılarında görülen TURUKKU‘lar.

  Çin Kaynaklarında milattan önce 1. yüzyılda rol oynadıkları belirtilen TİK veya ‘ler
Bizzat bu isme sahip olan Türk kavimleri olarak gösterilmektedir.

İslami kitaplarda ve kaynaklarda yer alan İran’da “Zend – Avesta” rivayetleri ile İsrail’de “Tevrat” rivayetlerinde Nuh Peygamber’in torunu olan Yafes’in oğlu “Türk” ile İran rivayetlerdeki Feridun’un oğlu “Türac” veya “Tur“un soyu Türk ismini taşıyan ilk topluluk olarak gösterilmiştir.

Timur - Türk sözleri

Dini Kitaplarda

Avesta

“Avesta” kitabında yer alan “Ebül Beşer” tarafından ,Cemil ve oğlu Feridun’dan bahsedilmektedir. “Feridun’un himayesinde bulunan ülke Salm, Irak ve Turak (Türk) bölgesini üç çocuğu arasında paylaştırmıştı. Salm‘a bugünkü İran ve çevresini, Irak‘a bugünkü Irak ve çevresini, Turak bölgesine ise ise Orta Asya ve Çin çevresi düşmüştür. Feridun vefat edince Irak, Salm’a saldırarak İran ve çevresini topraklarına katmış, daha sonra Turak’a saldırmıştır.

Irak, Turak’ı yenememişti ve savaş bunların torunlarına dek sürmüştür. Sonunda Turak’ın torunu olan “Afrasyap” Irak torunun “Muncihir“i savaşta galip gelerek Ceyhun nehri sınır kabul edilen bir anlaşma yapmıştı. Bu tarihten sonra Ceyhun nehri doğusuna “TURAN“, batısına da “İRAN” denilmiştir.

Tevrat

Tevrat rivayetlerinde ise büyük Nuh tufanından sonra Nuh peygamber dünyayı üç oğlu arasında paylaştırmıştır. Yafes’e Orta Asya ve Çin civarları düşmüş, Yafes ölürken tahtını sekiz oğullarından biri olan “TÜRK” ismini koyduğu çocuğuna bırakmıştır.
Bundandır ki Hz. Adem yakın zamanlarda Turak (Türk)’den İran-Turan savaşlarından ve Alp Er Tunga gibi büyük bir Türk Başbuğdan ve Saka İmparatorluğu Kağa’nından söz edilmektedir. Bahsedilen mitoloji ve tarihi kayıtlar içinde yer alan “Türk” kelimelerinden ,Türk adının ne kadar eski olduğu ortaya çıkmaktadır.

Milattan önce 19. yüzyılda yer alan “Tik”ler ile dünyada bulunan medeniyetlerin en eskisi olan milattan önce 7. yüzyılda da Orta Asya’da kurulan “Anav” kavmi de Türkler tarafından kurulmuştu. O halde Türkler milattan önce 19. yüzyılda Tik’ler , milattan önce 7. yüzyılda Anavlar , milattan önce 4. yüzyılda Sakalar ile tarih defterlerinde yer almaktadır. Türk kelimesinin yazılı olarak kullanılması ilk defa milattan önce 1328 yılında Çin tarih belgelerinde “Tu-Kiu” şeklinde görülmektedir. Milattan önce 1. yüzyılda Romalı yazarlardan biri olan Pompeius Meala’nın Azak Denizi kuzeyinde yaşayan halktan “Turcae” olarak anılması ile ilk defa yazılı olarak karşılaşıyoruz.

Resmi Kaynaklarda Ilk Türk Devleti

Türk adının tarih belgelerine kaydı milattan sonra 6. yüzyılda kurulan Kök-Türk (Göktürk) Devleti ile olmuştur. Orhun kitabelerinde yer alan daha çok “Türük” isminde gösterilmektedir. Bundan dolayı bu kelimeyi Türk Devleti’nin ilk defa resmi olarak kullanılan siyasi kuruluşunun Göktürk imparatorluğu olduğu bilinmektedir. Göktürkler’in ilk zamanlarında Türk sözü bir devlet adı olarak kullanılırken, bu kavmi ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır.

İlgili Yazı

Batı Göktürk Devleti

Milattan sonra 585 yılında Çin İmparatorunun Göktürk Kağanı İşbara’ya yazdığı mektupta “Büyük Türk Kağanı” diye hitap etmiştir; İşbara Kağan’ın ise Çin İmparatoruna cevap verdiği mektupta “Türk Devleti‘nin Tanrı tarafından kuruluşundan bu yana 50 yıl geçmiştir” söylemi Türk adını resmileştirmiştir.

Göktürk kitabelerinde Türk sözü daha çok “Türk Budun” şeklinde geçmektedir. Türk Budun’un ise Türk birliğinin olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla Türk adı bu zamanlarda bir topluluğun veya kavmin isminden daha çok ,siyasi bir bağlantıyı belirleyen bir kelime olarak görülmektedir. Yani Türk soyuyla ilişkili olan bütün boyları ve toplulukları ifade etmek üzere milli bir isim haline gelmiştir.

Türk adının anlamı

Çeşitli kaynak ve araştırmalarda türlü anlamlar ortaya konulmuştur. Çin kaynakları Tu-küe (Türk)’ü miğfer olarak adlandırmış; İslam kaynakları ise ses benzetmesine dayanarak terk edilmiş, olgunluk çağı ve benzeri anlamlar vererek yeni anlamlar üretmiştir.
19 yüzyılda A. Vambery’nin bilgisi izaha yakın olan fikrine göre ise “TÜREMEK“ten gelmektedir. Bundan dolayı Gökalp bunu “TÜRELİ” yani kanun ve düzen sahibi olarak açıklamıştır.

Fakat Türk sözünün cins isim olarak “GÜÇ-KUVVET” anlamında olduğu, buradaki Türk kelimesinin milletin adı olan “Türk” ile aynı olduğu A.V. Le Coq tarafından ileri sürülmüştür. Bu sav Göktürk yazıtlarının çözümleyicisi olan V. Thomsen tarafından kabul edilmiş; aynı iddia G. Nemeth’in  incelemeleri ile de ispat edilmiştir.
Ayrıca Türk kelimesinin cins isim olarak “ALTAYLI” (Ceyhun ötesi Turanlı) kavimlerini ifade etmek üzere 420 senelerine ait bir Pers metninde, daha sonra 515 olayları sebebiyle “Kudretli-Hun” tabirlerinde geçtiği bilinmektedir.

İran kaynaklarında Türk sözü “Güzel İnsan” anlamında kullanılırken; 11. yüzyılda Kaşkarlı Mahmut “Türk adının Türkler’e Tanrı tarafından verildiğini” ifade ederek, “Gençlik,kuvvet,kudret ve olgunluk çağı” anlamında olduğunu bir kez daha belirtmiştir. Tarihçiler ise Türk kelimesinin “Güçlü-Kuvvetli” manasına geldiğini kabul etmektedirler.

Yorum Yap

Yorum Yap